Станція юних техніків № 2 Харківської міської ради

Напрямки роботи СЮТ №2

 

 Методична та виховна робота .

Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет СЮТ №2. Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самооосвіти.
 Основними напрямками роботи методичного кабінету є:
Cтворення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально- виховного процесу.
Впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки і практики, досягнень науки і техніки, передового педагогічного досвіду.
Інформація з реалізації урядових рішень і рекомендацій органів освіти.
Вивчення та аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін та доповнень.
Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.
Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.
Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів і плануючої документації.
Участь у підготовці проведення атестації навчально-педагогічних працівників.
Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам.
Активізація видавничої діяльності викладачів.

Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні та індивідуальні форми роботи. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.
Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є:
педагогічна рада
методична рада
робота циклових (методичних) комісій
інструктивно-методичні наради
теоретичні та практичні семінари
 школа молодого викладача
педагогічні читання.
До індивідуальних форм методичної роботи методистів належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам, яка включає: системне вивчення та аналіз роботи викладачів,керівників гуртків,  надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання , в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів; персональне проведення відкритих занять, індивідуальних і групових консультацій, надання допомоги викладачам у розробці навчально-програмної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання; виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників; надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, запровадженні у навчально-виховний процес результатів наукових досліджень, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.
 Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій діяльності.
Оцінка результатів методичної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників ПЗ.
Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки фахівців, навчальних та робочих навчальних програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.
Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес та сприяння у створенні і розвитку інформаційно-пошукових систем на методичні документи.
 Сприяння в організації та проведенні педагогічних семінарів з питань методики викладання дисциплін.
Організація співробітництва з іншими науково-методичними та методичними радами.
 З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання створено педагогічну раду.
Методична робота направлена на вдосконалення підготовки кервників гуртків згідно вимог  програм, створення комплексу методичного забезпечення дисциплін, підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів, розвиток творчої діяльності дітей  шляхом застосування інноваційних технологій навчання. Тому разом з традиційними методами навчання викладачі застосовують інноваційні, інформаційні, мультимедійні, активні методи, які взаємодоповнюють один одного.